عکس منظره

عکس منظره وعکسهای دیدنی ازگوشه وکنارجهان

درهیاهوی زمان
 خیمه شب بازی دهر
باهمه تلخی وشیرینی خودمیگذرد
 رنگهارنگ دگرمیگیرند
عشقهامیمیرند
 وفقط خاطره هاست
که چه شیرین وچه تلخ
دست ناخورده بجامیمانند....
مهدی اخوان ثالث
+ نوشته شده در  سوم بهمن 1391ساعت 12:26  توسط کوروش کبیر  | 

به کجاچنین شتابان؟

گون ازنسیم پرسید:

دل من گرفته زینجا,

هوس سفرنداری زغباراین بیابان؟

همه أرزویم اما,

چه کنم که بسته پایم


به کجاچنین شتابان,

به هران کجاکه باشد,

بجزاین سراسرایت,

سفرت بخیراما,

توودوستی خدارا,

چوازاین کویروحشت,

بسلامتی گذشتی.

به شکوفه هابه باران,

برسان سلام مارا...

شفیعی کدکنی

+ نوشته شده در  سوم بهمن 1391ساعت 2:6  توسط کوروش کبیر  | 

now  the real swan lake :)

لطفابرای دیدن عکسهای بیشتربه ادامه مطلب بروید.

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یازدهم شهریور 1389ساعت 6:36  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  بیستم تیر 1388ساعت 9:10  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویربه ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  هجدهم تیر 1388ساعت 8:48  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویربه ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شانزدهم تیر 1388ساعت 9:23  توسط کوروش کبیر  | 

لطفهبرای دیدن دیگرتصاویربه ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهاردهم تیر 1388ساعت 14:30  توسط کوروش کبیر  | 

لطفهبرای دیدن دیگرتصاویربه ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهاردهم تیر 1388ساعت 9:10  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن ادامه تصاویربه ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  نهم تیر 1388ساعت 9:22  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن ادامه تصاویرروی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  بیست و یکم خرداد 1388ساعت 20:39  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  نوزدهم خرداد 1388ساعت 16:30  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  هفدهم خرداد 1388ساعت 19:26  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شانزدهم خرداد 1388ساعت 21:23  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شانزدهم خرداد 1388ساعت 19:48  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  بیست و نهم اردیبهشت 1388ساعت 10:21  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  بیست و سوم اردیبهشت 1388ساعت 21:22  توسط کوروش کبیر  | 

 لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  بیست و سوم اردیبهشت 1388ساعت 20:11  توسط کوروش کبیر  | 

 

  لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  بیست و سوم اردیبهشت 1388ساعت 12:20  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  بیست و سوم اردیبهشت 1388ساعت 9:31  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  بیست و دوم اردیبهشت 1388ساعت 10:41  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  نوزدهم اردیبهشت 1388ساعت 15:29  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  نوزدهم اردیبهشت 1388ساعت 10:50  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  نوزدهم اردیبهشت 1388ساعت 10:5  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  هفدهم اردیبهشت 1388ساعت 15:18  توسط کوروش کبیر  | 

 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  هفدهم اردیبهشت 1388ساعت 8:59  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شانزدهم اردیبهشت 1388ساعت 10:49  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پانزدهم اردیبهشت 1388ساعت 10:20  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پانزدهم اردیبهشت 1388ساعت 10:9  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهاردهم اردیبهشت 1388ساعت 16:1  توسط کوروش کبیر  | 

لطفابرای دیدن دیگرتصاویر به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سیزدهم اردیبهشت 1388ساعت 15:30  توسط کوروش کبیر  | 

مطالب قدیمی‌تر